• امید من کرم توست
  گر گیریم از گنه به فردا ای دوست
 • امید من کرم توست
  گر گیریم از گنه به فردا ای دوست
  من گیرمت از کرم که جود از تو نکوست
  از تو همه بخشش آید، از من همه جرم
  از کوزه همان برون تراود که در اوست

  تهران؛ نارمک؛ بیست و پنجم آذر ماه 1366
 • حاشا، حاشا ...
  عمری است به لطف داده ای عادت من
 • حاشا، حاشا ...
  عمری است به لطف داده ای عادت من
  بنواخته ای دل پر از حسرت من
  با سابقه ی این همه رحمت، فردا
  حاشا که دهی ز کرده ها خجلت من

  تهران؛ نارمک؛ بیست و پنجم آذر ماه 1366
 
موضوع :
در محضر یار