• شعر ، شعور ، شعار
  نبود شعر ، سخن پیوستن
  جمله ها را به سر هم بستن
 • شعر ، شعور ،  شعار
  نبود شعر ، سخن پیوستن
  جمله ها را به سر هم بستن
  "قلب " و "تشبیه" و "جناس" آوردن
  کلماتی  به قیاس آوردن
  شعر ، الفاظ به هم بافته نیست
  شعله ای  جز ز دل تافته نیست
  شعر در قافیه ها کی گنجد
  لحن داوود نه در نی گنجد
  شعر ، شوراست و شعار است و شعور
  رویش صبحدم و جوشش نور
  شعر ،آوای پر جبریل است
  صور گوینده اسرافیل است
  دوست را زمزمه ی داوود است
  خصم را صحنه ی مرگ آلود است
  شعر ، بیدار گر اقوام است
  شعر ، آیینه ای از الهام است
  شعر ، دلجویی جانبخش خداست
  مرهم زخم دل غم زده هاست
  شعر آزاده مبراست ز عیب
  آبشاریست زسرچشمه ی غیب
  شعر ،  جانبخش تر از باد صباست
  که پیام آور آزادیهاست
  شعر ، احساس شکوه است و جلال
  درک زیبایی و لطف است و جمال
  پیش آن دیده که صاحب نظر است
  همه ذرات جهان شعر تر است
  هر وجودیست فروعی از دوست
  دل هرذره تجلیگه  اوست
  شعر ،  ترسیم غم انسانهاست
  نای فریادگر طوفانهاست
  نبود شعر جز آیینه ی جان
  راز ارواح دراین پرده عیان
  خلق  چون در بر او بنشینند
  اندر او نقش رخ خود بینند
  این چنین شعر بود توده پسند
  ور جز این است گزاف است و گزند
  شعر مسئول ز هر  شعر ، جداست
  جاودان زنده چو خون شهداست
  آنکه را بینش  و آگاهی نیست
  شعر مسئول چه می داند چیست
  شعر مسئول بود فجر حضور
  سوختن  زآتش و افشاندن نور
  شعر مسئول بود حامل راز
  خلق بیدارکن از خواب دراز
  شعر مسئول بود حق پرور  
  نه ستایشگر زور است و نه زر
  آنکه را روی در این بادیه نیست
  شعر مسئول چه می داند چیست
  نیست شعرهوس و شعر شراب
  شعر آهنگ نی و چنگ و رباب
  شعر مسئول ، پیام است  و خروش
  از خدا نغمه و از غیب ، سروش
  شعر مسئول ، خوش آهنگین است
  لیک سازش ز  دل خونین است
   شعر مسئول ، حماسی تپش است
  بعثت و نهضت و شور و جهش است
  شعر مسئول ، سرافراشتن است
  در درون تخم وفا کاشتن است
  شعر مسئول ، شکوه است و وقار
  نه ستایشگری از خمر وخمار
  شعر مسئول ، جهاد است و تلاش
  نه شکم بارگی و حرص و معاش
  شعر مسئول ، بت انداختن است
  نه ز مداحی ، بت ساختن است
  شعر مسئول ، گشودن گره است
  که زهر شعر خوش ، این شعر ، به است
  آنکه را آگهی از واقعه نیست
  شعر مسئول چه می داند چیست
 
موضوع :
در محضر یار