درارتحال جانسوز حضرت آيت الله بهجتي(علي ادبي اردكاني)
در ارتحال جان سوز حضرت آيت الله بهجتي

زدست رفت دريغا بزرگ مرد فقيد             
كه گوش می‌کند اكنون سروده اینشید
امام جمعه ما بود و علم را ياور                 
كه نيست مرگ وي اكنون براي ما باور
درون بزم شفق آن چراغ شد خاموش             
كه دوستان شده از ماتمش همه بيهوش
به باغ علم و ادب داد او بري بسيار             
چه عاشقانه سرودي غزل براي بهار
چو خطبه هاي علي را ز عشق معنا كرد             
شجاعت وصفت آن امام انشا كرد
نگاشت شعر دل انگيز چون سرود سحر             
كه كرد حضرت صادق به اين سروده نظر
چو در کلام خوشش داشت گرم و گيرایي             
كه رفت از کف ما حیف سرو والایي
چو بهجتي ز وفا جام كوثرش نوشيد             
ولي ز هجر رخش اردكان سيه پوشيد
به محفل ادبي بي شفق صفایي نيست             
ولي چه سود كه اين دهر را وفایي نيست

علي ادبي اردكاني
 
موضوع :
در محضر یار